برای سطح اکسیژن نوزاد در ارتفاع چه اتفاقی می افتد؟